EWIDENCJE I REJESTRY - Ewidencje i Rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i Rejestry

EWIDENCJE I REJESTRY

Komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie zgodnie z § 5 ustęp 1 Zasad pracy kancelaryjnej, stanowiących załącznik do decyzji numer 16/2009 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim i jednostkach Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim (z późniejszymi zmianami), w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów jawnych prowadzą następujące urządzenia ewidencyjne: rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych; dziennik korespondencyjny; dziennik podawczy; książkę doręczeń przesyłek miejscowych; dziennik przepisów. Ponadto, zgodnie z § 5 ustęp 2 cytowanych zasad „w celu usprawnienia bieżącej pracy można prowadzić inne urządzenia ewidencyjne”.

Wykazy prowadzonych przez komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie jawnych, pomocniczych  urządzeń ewidencyjnych.

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prezydialnych

-  Ewidencja przepisów;

-   Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek;

-   Książki doręczeń przesyłek miejscowych;

-   Wykazy przesyłek nadawanych za pośrednictwem Poczty Polskiej;

-   Wykazy przesyłek wysłanych i otrzymanych za pośrednictwem poczty specjalnej KWP;

-   Rejestr wydanych zaświadczeń;

-   Rejestr pieczęci i stempli;


 

Wydział Kryminalny

-   Dziennik telegramów;

-   Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania;

-   Alfabetyczny wykaz osób podejrzanych;

-   Alfabetyczny wykaz osób pokrzywdzonych;

-   Dziennik stanowiska komputerowego Ochrony Danych Niejawnych (ODN);

-   Księga dowodów rzeczowych / przedmiotów rzeczowych - depozyt magazynu dowodów rzeczowych;


 


 

Wydział Prewencji

-   Książka dyspozytora;

-   Książka przebiegu służby;

-   Książka służby;

-   Książka odpraw i rozliczenia służby zewnętrznej;

-   Książka ewidencji kluczy;

-   Dziennik ewidencji telegramów;

-   Książka wydania broni z pododdziału;

-   Książka broni przyjętej do depozytu;

-   Książka ewidencji osób umieszczonych w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;

-   Książka przebiegu służby w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;

-   Książka wizyt lekarskich;

-   Książka wydanych zleceń lekarskich;

-   Książka wezwań do zapłaty za pobyt w areszcie;

-   Książka kontroli wewnętrznej;

-   Rejestr kontroli zewnętrznych;

-   Rejestr zabezpieczonych motorowerów i rowerów;

-   Rejestr interwencji pirotechnicznych;

-   Rejestry badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu ALCO-SENSOR;

-   Rejestr wydania alkosensorów;

-   Rejestry pobrania ALCO BLOW;

-   Rejestr pobrania Ręcznego Miernika Prędkości ISKRA;

-   Rejestr wydawanych/ przyjmowanych do służby Mobilny Terminal Nasobny;

-   Rejestr wydawanych/ przyjmowanych do służby radiotelefonów;

-   Rejestr pobrania laserowego miernika prędkości;

-   Rejestr pobranych kamizelek;

-   Rejestr wydanych ampułek;

-   Rejestr Dozoru Policji;

-   Książka doręczeń przesyłek miejscowych;

-   Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu;

-   Rejestr spraw o wykroczenia;

-   Rejestr pojazdów zabezpieczonych do celów procesowych;

-   Rejestr pojazdów zabezpieczonych do celów poza procesowych;


 


 

Wydział Ruchu Drogowego

-   Rejestr kart Punktów Ruchu Drogowego, kart informacyjnych i wyroków;

-   Rejestr kolizji drogowych;

-   Rejestr postępowań administracyjnych;

-   Rejestr notatników;

-   Rejestr funduszu gwarancyjnego;

-   Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych.

-   Rejestr pracy - Miernik prędkości ISKRA;

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kadr i Szkolenia

-   Rejestr skierowań na badania lekarskie;

-   Rejestr postępowań dyscyplinarnych;

-   Rejestr rozkazów organizacyjnych;

-   Rejestr rozkazów personalnych;

-   Rejestr notatek z rozmów dyscyplinujących;

-   Rejestr zezwoleń na dodatkowe zatrudnienie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji

-   Rejestr komunikatów pracowników cywilnych;

-   Rejestr rozkazów o wyróżnienia funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji ;

-   Rejestr czynności wyjaśniających;

-   Rejestr postępowań wyjaśniających pracowników korpusu służby cywilnej;

-   Rejestr skarg i wniosków;

-   Rejestr listów i anonimów.

-   Rejestr narad;


 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

-   Dziennik rejestracyjny szkód ;

-   Księga druków ścisłego zarachowania - mandaty karne, bloczki;

-   Rejestr druków ścisłego zarachowania - depozyt bloczków mandatowych;

-   Rejestr udzielonych zaliczek;

-   Książka ewidencji wypadków i kolizji dotyczących służbowego sprzętu transportowego;

-   Książka ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego;

-   Książka ewidencji sprzętu remontowo - gospodarczego i sprzętu przeciw pożarowego;

-   Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego;

-   Książka ewidencji działu mundurowego;

-   Książka ewidencji techniki biurowej;

-   Książka ewidencji sprzętu żywnościowego;

-   Książka ewidencji techniki policyjnej;

-   Książka ewidencji sprzętu kulturalno- oświatowego i sprzętu transportu;

-   Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkującej sprzętu transportowego;

-   Rejestr wydanych zaświadczeń do prowadzenia sprzętu transportowego stanowiącego własność Policji;

-   Rejestr teczek pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego;

-   Rejestr wydanych decyzji mieszkaniowych;

-   Księga druków ścisłego zarachowania - bloczki pokwitowań;

-   Księga druków ścisłego zarachowania - zezwolenia na wydanie pojazdu;

-   Ewidencja sprzętu w użytkowaniu uzbrojenia;

-   Ewidencja uzbrojenia.

-   Ewidencja wydania kart FLOTA;

 

Zespół Łączności i Informatyki

-   Książka ewidencji sprzętu łączności;

-   Książka ewidencji sprzętu informatyki;

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

-   Rejestr Akt Postępowań Sprawdzających;

-   Rejestr Wydania Poświadczeń Bezpieczeństwa;

-   Rejestr Decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego;

-   Rejestr wydanych decyzji o odmowie poświadczenia;

-   Rejestr kontrolnych postępowań sprawdzających;

-   Rejestr zaświadczeń o szkoleniu;

-   Wykaz osób zatrudnionych;

-   Dziennik ewidencji;

-   Dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych;

-   Dziennik ewidencji kopii, odpisów, wypisów, wyciągów i tłumaczeń;

-   Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek (niejawnych);

-    Książka doręczeń przesyłek miejscowych (niejawnych);

-    Dziennik przepisów niejawnych Komendy Głównej Policji /Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

-   Dziennik przepisów niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji/ Komendy Powiatowej Policji;

-   Ewidencja osób upoważnionych i użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego w Komendzie Powiatowej Policji;

-   Rejestr wydanych upoważnień do dostępu do informacji wewnętrznych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone";

-   Rejestr wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Metryczka

Data publikacji : 10.09.2012
Data modyfikacji : 30.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dzienuć Przemysław
Osoba udostępniająca informację:
Dzienuć Przemysław KPP Świebodzin
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Ruciński
do góry