Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej świebodzińskiej Policji figurującej pod adresem: swiebodzin.lubuska.policja.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 22-09-2020 roku

Data ostatniej dużej aktualizacji: 22-09-2020 roku

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

^ pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

^ nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono w dniu 22-09-2020 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie: aspirant Marcin Ruciński

adres e-mail: rzecznik.kpp_swiebodzin@go.policja.gov.pl

Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 47 79 35 228.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobne. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ulicy Zielonej 2 w Świebodzinie. Siedziba oznaczona jest w sposób wyraźny nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Ponadto na gmachu budynku podświetlony jest duży neonowy napis Policja.

Do wejścia głównego prowadzą schody jak również rampa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Posiada ona wysokie murki oraz poręcze. Drzwi w budynku nie posiadają progów. Wszystkie pomieszczenia na każdym z pięter są na jednakowym poziomie (brak dodatkowych stopni).

Pierwszym pomieszczeniem po wejściu do budynku jest poczekalnia. Na wprost znajduje się w niej punkt recepcyjny, a po lewej stronie stanowisko kierowania Oficera Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. W przypadku braku osoby w punkcie przyjęć interesantów, pełni on rolę osoby informującej. Osoby pełniące służbę na tych stanowiskach nie są przeszkolone w zakresie języka migowego, jednakże w komendzie zastosowano zdalny dostęp do tłumacza języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie (osoby wprowadzającej). Przejście z punktu recepcyjnego do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami, które otwierane mogą być tylko i wyłącznie przez osoby uprawnione przy pomocy karty magnetycznej. Przez drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody lub windy. Zarówno schody jak i windy przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Schody posiadają poręcze z obu stron, które wysunięte są na początku i końcu. Windy nie posiadają progów, automatycznie się otwierają i posiadają system komunikacji z oficerem dyżurnym. Panele w windach umieszczone są na odpowiedniej wysokości i posiadają oznakowania w języku Braille`a. Zarówno przy schodach jak i przy windach, na każdym z pięter usytuowane są tablice z informacją na którym piętrze się znajdujemy oraz o rozmieszczeniu pomieszczeń. Informacje na drzwiach wejściowych do pomieszczeń są w kontrastujących kolorach i są widoczne.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokojach przesłuchań, które znajdują się zarówno na parterze budynku jak i na wyższej kondygnacji. W przejściach nie ma progów, a biurka posiadają przystosowaną wysokość.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Część toalet przystosowana jest do potrzeb osób mających trudności w poruszaniu się lub poruszających się na wózku. Przy toaletach jak i umywalkach zainstalowane są uchwyty z obu stron, a umywalki są tam niskosyfonowe.

Budynek nie posiada parkingu dla interesantów oraz wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Jest to utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo, jednakże w bliskiej odległości (około kilkunastu metrów) jest parking należący do miasta. Istnieje również możliwość czasowego zatrzymania pojazdu przed wejściem, w celu umożliwienia opuszczenia pojazdu przez takiego interesanta.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma systemu przywoławczego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku istnieje czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów, a także dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, poza przyciskami w windach.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe w wyznaczonym do tego pomieszczeniu.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/

Posterunek Policji w Zbąszynku

Posterunek Policji w Zbąszynku znajduje się przy zbąszyneckim Ośrodku Kultury na ulicy Wojska Polskiego 18, na wprost pomnika Lokomotywy. Przed posterunkiem znajdują się miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych oraz jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do posterunku znajduje się od strony bocznego parkingu. Oznakowane jest tablicą informacyjną oraz podświetlonym napisem Policja.

Do budynku można wejść schodami przy których zamontowane są poręcze. Nie ma zainstalowanej rampy ani podjazdu co jest utrudnieniem dla osób z dysfunkcja narządu ruchu.

Posterunek znajduje się w całości na jednej kondygnacji. Nie ma w niej różnicy poziomów pomiędzy pomieszczeniami.

W budynku jest toaleta, jednakże nie jest ona przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Po wejściu do budynku znajdziemy się w holu, po którego lewej i prawej stronie znajdują się dwa pomieszczenia należące do posterunku. Po lewej stronie jest pokój kierownika a po prawej stronie dzielnicowych oraz policjantów Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. W obu pomieszczeniach można uzyskać informacje. Służą one również do obsługi interesantów. Pomiędzy pomieszczeniami nie ma progów, a biurka są przystosowane wysokością do obsługi również poruszających się na wózkach.

Brak możliwości załatwienia sprawy w Posterunku Policji Zbąszynek z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Przy drzwiach budynku znajduje się domofon, którym można połączyć się z Oficerem Dyżurnym w Komendzie Powiatowej Policji w Świebodzinie.

W okolicach budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma systemu przywoławczego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku istnieje czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów, nie ma natomiast dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego.

Pliki do pobrania

  • Plan dostępności
    Data publikacji 22.10.2020 09:25
    (docx 19.52 KB)
    Zaplanowane działania w związku z dostosowaniem dostępności
  • Data publikacji 30.03.2021 13:32
    (pdf 64.23 KB)

Metryczka

Data publikacji : 24.09.2020
Data modyfikacji : 24.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Ruciński Jednosobowe stanowisko prasowe
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Ruciński
do góry