Wolne stanowiska w SC

INFORMACJA dotycząca wymaganych dokumentów i oświadczeń

 

INFORMACJA dotycząca wymaganych dokumentów i oświadczeń

wymienionych w ogłoszeniu o naborze na stanowiska pracowników cywilnych:

1. List motywacyjny i życiorys

 

List motywacyjny to dokument podpisany odręcznie z właściwą sobie treścią. Prosimy aby w liście motywacyjnym wymieniać pełną nazwę stanowiska pracy, o które się Pani/Pan ubiega. Życiorys prosimy sporządzać w formie CV.

 

2.Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie

 

3. Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

Dokumentem potwierdzającym posiadanie obywatelstwa polskiego jest dowód osobisty lub paszport.

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego własnoręcznie podpisane.

4. Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy bądź innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

 

Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe to, poza świadectwami pracy, także kserokopie umów cywilnoprawnych (umów zlecenie, umów o dzieło, itp.), kserokopie zaświadczeń z odbytego stażu, przygotowania zawodowego oraz innych form praktyki zawodowej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzeniem zdobytego doświadczenia może być wpis/wypis do/z ewidencji działalności gospodarczej.

 

5. Kopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje zawodowe

 

Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych to poza dokumentami wymienionymi wyżej także kserokopie dokumentów świadczących
o posiadaniu szczególnych uprawnień oraz o odbytych kursach i szkoleniach.

6. Oświadczenia

Każde oświadczenie powinno być opatrzone datą oraz uwiarygodnione odręcznym podpisem. Wszystkie oświadczenia mogą być złożone na jednym piśmie.

                       

 

Rodzaje oświadczeń

 

1.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

wzór oświadczenia

 

2.    Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wzór oświadczenia

 

3.    Oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych.

wzór oświadczenia

 

4.    Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

wzór oświadczenia

 

 

Opracowano w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji  w Gorzowie Wielkopolskim

Metryczka

Data publikacji : 12.06.2015
Data modyfikacji : 24.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Dzienuć
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Dzienuć KPP Świebodzin
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Ruciński
do góry