Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Data publikacji : 23.01.2012

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

W dniu 29 grudnia 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dziennik Ustaw z 2011 roku, Numer 204, pozycja 1195), która wprowadza nowy tryb udostępniania informacji publicznej - do ponownego wykorzystania.

...  nowelizacja ustawy (Dziennik Ustaw z 2011 roku, Numer 204, pozycja 1195)>>

Polska, będąc jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej implementowała do własnego porządku prawnego Dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego i wdrożyła w życie przepisy stanowiące o ponownym wykorzystaniu informacji pochodzącej z sektora publicznego, przez sektor prywatny. Celem i głównym założeniem niniejszej dyrektywy było poszerzenie możliwości pozyskiwania informacji pochodzących z sektora publicznego, który zbiera, produkuje i rozpowszechnia szeroki zakres informacji. Dyrektywa miała pomóc w budowaniu społeczeństwa informacyjnego i naukowego, a także pomagać w uzyskiwaniu dostępu do nowych sposobów pozyskiwania wiedzy. Prawo unijne miało pomóc krajom członkowskim, aby przynajmniej w minimalnym stopniu ujednolicić i zharmonizować reguły i praktyki odnoszące się do wykorzystania zasobów informacyjnych sektora publicznego.

 
Co oznacza pojęcie "ponowne wykorzystanie informacji publicznej"?
 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
 
Główne założenia nowelizacji ustawy
 
Jednym z głównych założeń nowelizacji jest bezwnioskowe uzyskiwanie informacji do ponownego wykorzystania, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego oraz centralnym repozytorium prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (ustawa w zakresie centralnego repozytorium wchodzi w życie z dniem 29 września 2012 roku). Ponadto ponowne wykorzystanie informacji publicznej może odbywać się również przez jej udostępnienie w inny sposób niż opublikowanie w BIP lub poprzez złożenie stosownego wniosku.
 
Kiedy obowiązuje nas tryb wnioskowy?
 
Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek, w przypadku gdy:
 
1)        informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania;
 
2)        wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały określone dla tej informacji.
 
 
 
 
 
CENTRALNE REPOZYTORIUM INFORMACJI PUBLICZNYCH
 
Centralne repozytorium, prowadzone przez Prezesa Rady Ministrów, będzie powszechnie dostępne w sieci teleinformatycznej, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dziennik Ustaw z 2011 roku, Numer 204, pozycja 1195) od dnia 29 września 2012 roku.
 
 
OPŁATY
 
Uprzejmie informujemy, iż ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
 
Opłata może być pobrana od wnioskodawcy jedynie wówczas, gdy informacja udostępniania jest na wniosek oraz jej przygotowanie zgodnie z wnioskiem wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 
Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie, w zależności od treści żądania wnioskodawcy.
 
Przy rozpatrywaniu wniosku, co do ewentualnych opłat będą brane pod uwagę takie czynniki jak:
 
-        liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych;
 
-        czas pracy poświęcony na przygotowanie danych;
 
-        koszty materiałowe(np. papier, nośniki informatyczne);
 
-        koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Metryczka

Data publikacji : 20.11.2012
Data modyfikacji : 30.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dzienuć Przemysław
Osoba udostępniająca informację:
Dzienuć Przemysław KPP Świebodzin
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Ruciński
do góry