Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych

 

 ARCHIWUM KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w Świebodzinie usytuowane jest w strukturach w jednososobowego stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. Adres siedziby: Archiwum Komendy Powiatowej Policji w Świebodznie ulica Zielona 2 , 66-200 Świebodzin

 

ARCHIWUM KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w ŚWIEBODZNIE

 
 
Adres siedziby:
Archiwum Komendy Powiatowej Policji w Świebodznie

ulica Zielona 2

66-200 Świebodzni
telefon 47 79 35 200
 
 

Archiwum Komendy Powiatowej Policji w Świebodznie podporządkowane jest Komendantowi Powiatowemu Policji. Zasób archiwalny Komendy Powiatowej Policji stanowią akta wytworzone przez:
 
 
           - komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Świebodznie - do chwili obecnej
           - komórki organizacyjne byłych komisariatów;

Dokumentacja wytworzona przez organy bezpieczeństwa państwa, to jest Milicja Obywatelska do 1954 roku. i Służba Bezpieczeństwa do 3 lipca 1990 roku. - zgodnie z zapisem artykułem 25 ustęp 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - zostały przekazane do oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej Oddział
w Szczecinie i Poznaniu.
 
Podstawowym zakresem działań archiwum Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, jest obsługa własnej instytucji, poprzez wykonywanie następujących zadań:

-        gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji,
-        wykonywanie usług w zakresie opracowywania kwerend,
-        sporządzanie kserokopii dokumentów,
-        prowadzenie działalności informacyjnej,
-        udostępnienia dokumentacji archiwalnej,
-        brakowanie dokumentacji niearchiwalnej o czasowym okresie przechowywania.
 
Dokumentację zgromadzoną w archiwum  Komendy Powiatowej Policji w Świebodznie udostępnia się do celów:

-        służbowych,
-        naukowo - badawczych,
-        publicystycznych,
-        innych.

W celu uzyskania pozwolenia wglądu do akt archiwalnych Policji, należy złożyć pisemny wniosek do Komendanta Powiatowego  Policji w  Świebodzinie.

Akta udostępnia się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać:

-        imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
-        nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna;
-        określenie materiałów archiwalnych oraz tematu i okresu ich wytworzenia;
-        cel, dla jakiego mają być udostępnione (temat i zakres pracy naukowej).

W przypadku udostępniania akt do celów naukowo-badawczych, od zainteresowanej osoby wymaga się przedłożenia zaświadczenia z uczelni.
Udostępnienie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.
Wiadomości uzyskane z udostępnionej dokumentacji nie mogą być wykorzystane w sposób lub celach naruszających obowiązujące prawo.

Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona informacji niejawnych i nie wymaga ochrony przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dziennik Ustaw Numer 182, pozycja 1228), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

Akta udostępnia się wyłącznie w obecności pracownika archiwum. Miejsce udostępniania dokumentacji obejmującej zasób archiwalny jednostki Komendy Powiatowej Policji w Świebodznie
, stanowi siedziba Archiwum Komendy Powiatowej Policji w Świebodznie, usytuowana w obiekcie przy ulica Zielona 2.

Zakres, formę i sposób korzystania z dokumentów archiwalnych określają:

-        Ustawa z 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dziennik Ustaw Numer 38, pozycja 173);
-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 roku w prawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dziennik Ustaw Numer 107, pozycja 679);
-        Zarządzenie numer 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Numer 9, pozycja 42);
-        Zarządzanie numer 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Numer 16, pozycja 95).

Metryczka

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 24.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dzienuć Przemysław
Osoba udostępniająca informację:
Dzienuć Przemysław KPP Świebodzin
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Ruciński
do góry