KONTAKT - Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KONTAKT

Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z artykułem 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dziennik Ustaw Numer 112, pozycja 1198, z późniejszymi zmianami) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu (artykuł 2 cytownej ustawy).

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP Komendy Wojewódzkiej Policji, prosimy o przekazanie (przesłanie listem tradycyjnym lub elektronicznym) wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 roku (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 roku (sygnatura II SA 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dziennik Ustaw z 2001 roku, Numer 112, pozycja 1198 z późniejszymi zmianami) nie znajduje zastosowania.

Na podstawie artykułu 1 ustęp 2 tejże ustawy, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dziennik Ustaw Numer 62, pozycja 718, z późniejszymi zmianami).
 
Zatem w sytuacji, gdy wnioskodawca zwraca się o udzielenie informacji o zastosowaniu przepisów prawa, informacja ta nie ma charakteru informacji publicznej - nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

 

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

 Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

 

 

Telefony i adresy e-mailowe

Poniżej spis ważniejszych telefonów i adresów e-mailowych Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

 

e-mail BIP Komendy Powiatowej Policji Świebodzin : komendant_swiebodzin@go.policja.gov.pl

 

TELEFONY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚWIEBODZINIE

 

SEKRETARIAT KOMENDANTA

47 79 35 200

Telefony alarmowe

997 | 112

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji

47 79 35 211

47 79 35 212

 

Telefon zaufania

47 79 35 204 ,

 

Połączenie z Rzecznikiem Prasowym Komendy Powiatowej Policji ŚWIEBODZIN

47 79 35 228 ,

519 534 237

Metryczka

Data publikacji : 22.01.2009
Data modyfikacji : 24.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Dzienuć
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Dzienuć KPP Świebodzin
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Ruciński
do góry