Specjalista w Zespole do spraw Kadr i Szkolenia - Oferty pracy - Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Specjalista w Zespole do spraw Kadr i Szkolenia

Data publikacji :            13-06-2024 roku

Nabór na stanowisko do służby cywilnej

Komendant Powiatowy Policji w Świebodzinie poszukuje kandydata  na stanowisko:
Specjalista w Zespole do spraw Kadr i Szkolenia   

 

Wymiar etatu:  1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie
ulica Zielona 2

66-200 Świebodzin

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych , wynosi co najmniej 6 %.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników korpusu służby cywilnej oraz pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, związanych z nawiązaniem ( w tym przeprowadzanie naborów do służby cywilnej oraz do pracy na stanowiskach cywilnych), trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
 • właściwe prowadzenie akt osobowych pracowników Policji /dysponent akt osobowych/;
 • obsługa systemu informatycznego SWOP  w zakresie modułu „KADRY” poprzez wprowadzanie i aktualizacje pełnej dokumentacji kadrowej dotyczącej pracowników cywilnych jednostki;
 • realizowanie i nadzorowanie przebiegu pracy pracowników Korpusu Służby Cywilnej i pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w zakresie opisu stanowisk pracy i wartościowania oraz służby przygotowawczej członków korpusu służby cywilnej;
 • prowadzenie ewidencji urlopów i absencji funkcjonariuszy oraz pracowników Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie;
 • organizacja i koordynacja działań dotyczących lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników jednostki, a także udział w opracowywaniu aktów prawnych wydawanych przez kierownika jednostki
 • realizacja i koordynowanie problematyki medycyny pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Świebodzinie;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw mobilizacyjno – obronnych jednostki, w tym między inymi. współtworzenie i bieżąca aktualizacja regulaminu i etatu organizacyjnego jednostki zmilitaryzowanej komendy; tworzenie rezerwy osobowej w zakresie wynikającym z zadań mobilizacyjno – obronnych, a także współpraca z Wojskowym Centrum Rekrutacji w zakresie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny;
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Świebodzinie celem pozyskiwania stażystów oraz sprawowanie opieki nad przebiegiem stażu;
 • przygotowywanie i kompletowanie akt spraw ostatecznie zakończonych oraz sporządzanie spisów dokumentacji archiwalnej zespołu, w tym akt osobowych pracowników zwolnionych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca biurowa, jednozmianowa w godzinach 7:30 – 15:30;

- obsługa klientów zewnętrznych;

- praca przed monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;

- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

-  praca w budynku Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie przy ulicy Zielonej 2 w Świebodzinie,
w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na pierwszym piętrze w budynku trzykondygnacyjnym
z oświetleniem naturalnym i sztucznym,

- obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,

- stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań,
to jest: komputer, drukarka, telefon, niszczarka do dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • znajomość przepisów prawnych właściwych dla stanowiska oraz umiejętność ich interpretacji;
 • umiejętność korzystania z pakietu biurowego Microsoft Office oraz urządzeń biurowych;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność stosowania obowiązującego prawa w praktyce;
 • terminowość, dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność oraz odpowiedzialność;
 • wysoka kultura osobista,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” – w przypadku braku – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010roku, o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944roku do dnia 31 lipca 1990roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1977roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972roku.

dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia w pracy w administracji lub pracy biurowej
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
  o klauzuli „poufne”;
 • przeszkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • umiejętność swobodnego sporządzania pism;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność i samodzielność w wykonywaniu zadań;
 • staranność i precyzja wykonywania zadań;
 • chęć doskonalenia posiadanych umiejętności,
 • umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” – w przypadku braku – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku, o ochronie informacji niejawnych w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie  o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego

Termin składania dokumentów: 

    24 -06-2024 roku.

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie
ulica Zielona 2
66-200 Świebodzin z dopiskiem na kopercie „Specjalista w Zespole do spraw Kadr i Szkolenia - 1 etat”

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • Techniki i metody selekcji:

- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

- ocena złożonych dokumentów,

- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy /powyżej 10 -ciu kandydatów/,

- rozmowa kwalifikacyjna.

 • W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie. Oferty nieodebrane w tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.  Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!
 • Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postepowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
 • Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego zespołu i stanowiska , przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wynagrodzenie zasadnicze: 4731,37 złptych brutto wynikające z mnożnika 1,8000 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (068) 47 7935270 .

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE – KLAZULUA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiego) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

• Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych osobowych w ramach procesu rekrutacji jest Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie, ulica Zielona 2,66-200 Świebodzin, jako pracodawca za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Komendant Powiatowy Policji w Świebodzinie

• Kontakt do inspektora ochrony danych: Administrator wyznaczył inspektora  ochrony danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.swiebodzin_go.policja.gov.pl

•Cel o podstawy przetwarzania:  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe są podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiana) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych (żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych podany powyżej, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ulicy Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Informacje o wymogu podania danych osobowych: Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z artykułu 22¹ Kodeksu Pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (między innymi imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko w służbie cywilnej.
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w artykuł. 9 ustęp. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. artykuł 6 ustęp. 1 litrera. b Rozporządzenie o ochronie danych osobowych
 2. artykuł 22 Kodeksu pracy  ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym w związku z  artykułem 6 ustęp 1 litera c Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
 3. artykuł 6 ustęp 1 litera a Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych oraz artykuł 9 ustep 2 litera a  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą  do zautomatyzowanego podejmowania decyzji: nie będą też profilowane

Metryczka

Data publikacji : 13.06.2024
Data modyfikacji : 20.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Ruciński Jednosobowe stanowisko prasowe
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Ruciński
do góry